Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 24:21

21Bǎbhɨkɨ bhɔŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ bárɛ̀m bɛ nkʉ, ɛbhɨkɨ fʉɛt chi ɛnyɨŋ ɛ́mɔt ɛnɛ mbɨ́kɨ́ ndɛm mpok ntée nɛntɨ ɛnap bɛ, ‘Chɔŋ bawú mámpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index