Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 24:22

22Fɛ́liks arɨŋɨ nyaka sayri ɛ̌ti Mbi Yesu Acha. Ɛ́kʉ́ ághókó nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ Pɔ̌l arɛmɛ, ábhʉ́rɛ́ manyé, arɛm ntá bo Israɛl bɛ́ Lísias mǔngo batɛmɛ́ nɛnu ántwɔ́ chɔŋ mkpɔ́t nnyé ɛnɛká ɛnɛn.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index