Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 24:23

23Achyɛ yɛ ɛyɔŋ ntá mǔnti batɛmɛ́ nɛnu bɛ́ ámfyɛ́ Pɔ̌l anywɔ́p, mambabhɛri nɔkɔ yi, kɛ ámbɔ́ŋ ngangaŋ mandú. Nɛ bɛ bákɛ́ kaŋ mamʉɛrɛ bhi bɛrɔŋ bɛghɔ yi nɛ bɛchyɛ yi nɛkwak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index