Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 24:24

Fɛ́liks abhʉrɛ nyé Pɔ̌l ndǔ mamiɛ́ ápáy

24Ɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ mpǎy manywɔp, Fɛ́liks nɛ ngɔrɛ́ aywi Drusíla batwɔ. Drusíla abhak mmu Israɛl. Báto mmu bɛ ambɨŋɨ Pɔ̌l. Atwɔ nɔkɔ, bátá batu bare ghok ndu yi árɛ̀m ɛnyǔ mmu ákway bɛbhɔŋ nɛka nɛ Yesu Kristo.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index