Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 24:25

25Ndǔ Pɔ̌l ákɛ̀m ɛpʉ́ítí andɛmɛ nɔkɔ ɛnyǔ mmu ákwày bɛbhak chak bɛsí Mandɛm nɛ ɛnyǔ mmu ákwày bɛ́kɛ́m mmʉɛt bɛ ákɛ́ kʉ bɛbʉ́, nɛ ɛ̌ti nywɔp ɛnɛn Mandɛm ábhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ yɛ̌ntɨkɨ mmu, bɛcháy bɛ́kɛ́m Fɛ́liks, arɛm bɛ, “Dɔ́k kpɨ́k, nnaŋ mbɔ̌ŋ ɛ́pók chɔŋ mpɛt mbɨŋɨ wɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index