Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 24:26

26Árɛ́m nɔ́kɔ́ nɔ, abhaka ntɨ bɛ ngufú chɔŋ Pɔ̌l anchyɛ yí bɛsɔŋ. Ɛkʉ are bhɨŋɨ yí mpok nɛ mpok andɛm nɔkɔ kɛpɨ nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index