Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 24:27

27Are kʉ ɛnyu ɛyɔ ndǔ mamiɛ́ ápáy kpátɛ̌ Pɔ́síɔ́s Fɛ́stɔs ásɔ́t ɛ́pók ɛyi mbɔ gɔ́bhanɔ. Ndu Fɛ́liks ayaŋ bo Israɛl mámbɔŋ maŋák nɛ yi, arɔ Pɔ̌l ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index