Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 24:3

3Ɛnyu ɛnɛ́ ɔ́kʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn nɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛbhak ɛnɛ́ ɔ́kʉ̀ bhɔ́, sɛ́ka bhɔ nɛ sɛ́kàka wɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index