Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 24:4

4Mbɨ́kɨ́ yaŋ bɛ́chɔ́ŋti mpok ayɛ tontó, nchí nɨk chi mmʉɛt bɛ ɔ́nsɛ́bhɛ́ ntɨ ɛnɛ́ amɨk ɔ́ngɔ́k mbɨŋɨ́ ndak anɛ́ sɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛghati wɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index