Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 24:5

5Sɛ́ghɔ bɛ́ mmǔ-nɛ chí nchyɛ ɛsɔŋɔri anɛ tɔ́ŋ sɛ́ngɔ́ nɛ nyɔŋ-ndak ndǔ nkwɔ bo Israɛl mbaŋ ɛnkɛm. Achí nkwɔ́ mǔnti ndǔ ɛká bho abhɛn bábhɨŋɨ bɛ bo Násárɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index