Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 24:6

6Akʉ kpát are yáŋ bɛgʉɛp ɛbyɔk amɛm ɛkɛrákap awu Yerúsalɛm, kɛ sɛ́kɛ́m nɔ́ yi. [Mbʉ́ sɛ́taŋ yi bɛkoŋo ɛbhé,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index