Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 24:8

8yí bɛ́ bo abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ ndak nɛ yi mántwɔ́ ntá yɛ.] Mbák wɔmbɔŋ ɔ́ndɛ́m kɛpɨ nɛ yi, chɔŋ ɔ́ndɨŋɨ bɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ sɛ́rɛ̀m bɛ yi ákʉ́ ɛchí tɛtɛp.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index