Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 24:9

9Tɛtúlɔs árɛ́m nɔ́kɔ́ nɔ́, bo Israɛl báchɛ́m nɛ yí báká bɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ́mɛ́ bɛ́ Pɔ̌l ákʉ́ ɛchi tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index