Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 25:1

Pɔ̌l arɛm bɛ mántɛn nyé ɛni ambɨ ntá Mfɔ Rom

1Fɛstɔs arɔk Seséria bɛ́bhó bɛtɨk mbɔ gɔ́bhanɔ atú Judéya. Ɛfʉɛrɛ nɔkɔ manywɔp arat, afa akó Yerúsalɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index