Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 25:10

10Pɔ̌l akɛmɛ bɛ, “Nchí fá amɛm acha manyé Mfɔ Rom, nɛ fá kɛ bábhɔ́ŋɔ́ bɛ́táŋ nyé ɛnɛn. Wɔmbɔŋ ɔrɨ́ŋɨ́ bɛ mbɨ́kɨ́ kʉ bo Israɛl bɛbʉ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index