Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 25:11

11Mbák nkwɛn ɛbhé nɛ nkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́yàŋ bɛ mángwáy mɛ nká nɛwú. Kɛ tɛ̌ndu barak anɛ́ bɔ́ bábhàt mɛ amʉɛt apú tɛtɛp, yɛ̌ mmú apú kwáy bɛfyɛ mɛ amɔ́ yap. Nyé ɛna nɛ́bhɔŋ bɛ́rɔ́ŋ ntá Mfɔ Rom.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index