Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 25:12

12Fɛstɔs ághókó nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ Pɔ̌l árɛ́mɛ́, abhɨŋɨ bataŋá manyé abhi bárɛ́m kɛpɨ. Aghati yɛ Pɔ̌l bɛ, “Ɔrɛm bɛ́ nyé ɛnɛ nɛ́ndɔ́k ntá Mfɔ Rom, nɛ chɔŋ ɔ́ndɔk ntá Mfɔ Rom.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index