Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 25:13

Pɔ̌l ate bɛsí Agripa nɛ Bɛnis

13Ɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ mpǎy manywɔp, Mfɔ Agripa nɛ mɔ́mayi anɛ ngɔrɛ́ Bɛnis bárɔ́k Seséria ndu bɛ́káka Fɛstɔs.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index