Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 25:14

14Bátát nɔ́kɔ́ árɛ́ mpǎy manywɔp, Fɛstɔs aghati Mfɔ Agripa ɛ̌ti nyé Pɔ̌l bɛ, “Mmǔfú achí fá anɛ Fɛ́liks arɔ ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index