Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 25:16

16Kɛ nkɛmɛ bhɔ́ bɛ ɛpɨŋɨ́ bǒ Rom ɛ́bhɨ́kɨ́ ka bɛ mángwáy mmu ɛnɛ́ babhɨkɨre taŋ yi. Mmu abhɔŋ bɛ́té bɛsí nɛ bɛsí nɛ bo abhɛn bátí yí anchyɛ ɛyi ɛyɔŋɔ́ manyé.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index