Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 25:17

17Bátwɔ́ nɔ́kɔ́ yɛ fá, mbɨ́kɨ́ chɔŋti mpok. Nɛ́yí, nchyɛ́ ɛyɔŋ bɛ mánsɔ́t mmǔ wu mantwɔ ndu acha manyé nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index