Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 25:18

18Mpok bo abhɛn bábhárɛ́ yi barak amʉɛt báfáté, bɔ́kɛ rɛm yɛ̌ ndak abʉ́abʉ mbɔ anɛ nkaysi bɛ bɔ bakway bɛrɛm bɛ yi akʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index