Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 25:19

19Báré kɛ́m chi ɛpʉ́ítí nɛ yí ɛ̌ti baraká Mandɛm ayap nɛ ɛ̌ti mmu anɛ ákà nnyɛ́n bɛ́ Yesu anɛ ánáŋ ágú, kɛ Pɔ̌l ǎrɛ̀m bɛ́ achi nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index