Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 25:20

20Ngɔ́ nɔ́kɔ́ bɛ́ mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛnyǔ mɛ̌kwáy bɛkʉ bɛ mbɔŋ nɛjwǐmɛm ndu barak anɛ, mbɛ́p Pɔ̌l mbák yi akɔŋ bɛrɔŋ Yerúsalɛm bɛ mántaŋ nnyé ɛni arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index