Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 25:21

21Kɛ Pɔ̌l kɛka. Ate chí bɛ́ mambabhɛri nɔkɔ yi kpatɛ Mfɔ Rom antáŋ nyé ɛni. Nchyɛ́ ɛyɔŋ bɛ mambabhɛri nɔkɔ yi kpatɛ mpok anɛ mɛ́tò yi ntá Mfɔ Rom.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index