Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 25:22

22Mfɔ Agripa arɛm ntá yi bɛ, “Chɔŋ mɛmbɔŋ nkɔŋ bɛghok nɛ batú ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ̀m.” Fɛstɔs akɛmɛ yi bɛ, “Chɔŋ ɔ́ngok yi mbúrɛ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index