Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 25:23

23Nɛ́yí nɔ́kɔ́ yɛ, Mfɔ Agripa nɛ mɔ́mayi Bɛnis bárɔk amɛm áchá-ɛtɔk nɛ bɛyǎ kɛnókó, báchwé nɛ bǒbati batɛmɛ́ nɛnu nɛ manɛm bǒ ɛtɔk. Fɛstɔs achyɛ yɛ ɛyɔŋ bɛ́ batɛmɛ́ nɛnu mánsɔ́t Pɔ̌l mántwɔ́ nɛ yí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index