Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 25:24

24Bátwɔ́ nɔ́kɔ́ nɛ yí, Fɛstɔs arɛm bɛ, “Mfɔ Agripa nɛ be mankɛm abhɛn báchí fá nɛ bhɛsɛ, ghɔ́ mmǔrɛ́. Bo Israɛl mankɛm abhɛn Yerúsalɛm nɛ abhɛn fá Seséria bátwɔ ntá ya mpoknkɛm, mámbɨk nɔkɔ bɛ, ‘Apú mmu anɛ bárɔ̀ bɛ ámbák nɛpɛ́m.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index