Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 25:25

25Kɛ mbɨ́kɨ́ ghɔ́ nyaka ɛnyɨŋ ɛnɛ́ yi ákʉ́ bɛ mangway yi, nɛ tɛ̌ndu yímbɔŋ árɛ́mɛ́ bɛ manyé ayi abhɔŋ bɛ́rɔŋ ntá Mfɔ Rom, nka nɛ yí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index