Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 25:26

26Yɛ̌ nɔ, mbɨ́kɨ́ bhɔŋ ɛsáyrí ɛnyɨŋ bɛsɨŋ ntá Mfɔ Rom ɛ̌ti yi. Ɛ̌tiyɔ kɛ ntwɔ́ nɛ yí bɛsí ɛbhɛka, nɛ sayri sayri, bɛsí ɛbhɛ, Mfɔ Agripa! Ntwɔ nɛ yi bɛ sɛ́njɨ́ŋɨ́ nyé ɛni ɛnyu ɛnɛ́ nchí kway bɛbhɔŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ́sɨ̀ŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index