Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 25:27

27Mbɨ́kɨ́ kaysi bɛ́ ɛ́chí sayri bɛ́tó mǔkɛnɔŋ ntá Mfɔ Rom nkɛrɛm mbɔ̌ŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ákʉ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index