Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 25:3

3ankwak bɔ bɛkʉ manto Pɔ̌l Yerúsalɛm. Mǎnaŋ batɨ nyaka bɛ bo mámbɛ́sɛ́ ambi mankɛm yi mangway.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index