Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 25:4

4Fɛstɔs aghati bhɔ bɛ, “Pɔ̌l achí ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ amɛm ɛtɔk Seséria nɛ mbɔ̌ŋ nkaysi bɛrɔŋ arɛ́ mandú mpok.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index