Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 25:5

5Bǒbatí bhɛka mánkóŋó mɛ Seséria nɛ mbák yi abhɔŋ bɛkwɛ́nɛ́ chɔŋ mǎndɛm bɛsí ɛbha arɛ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index