Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 25:6

6Fɛstɔs abhak nɛ bhɔ́ mbɔ manywɔp ánɛ̀n nɛ byó. Apɛt yɛ nsɛm Seséria. Nɛ́yi nɔ́kɔ́, achɔkɔ ndǔ ɛnɔkɔ́ manyé ɛyi, achyɛ ɛyɔŋ bɛ́ mánsɔ́t Pɔ̌l mántwɔ́ nɛ yí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index