Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 25:7

7Bátwɔ́ nɔ́kɔ́ nɛ yí bo Israɛl abhɛn báfú Yerúsalɛm bákáp yí báfyɛ́ nɛ́ntɨ́ mándɛmɛ nɔkɔ bɛ́ Pɔ̌l ákʉ́ bɛyǎ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ. Yɛ̌ nɔ, bɔ́ kɛkwáy bɛtɔŋ kpoŋoroŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ́ bárɛ̀m bɛ́ yí akʉ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index