Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 25:8

8Pɔ̌l abho bɛ́táŋa mmʉɛt andɛm nɔkɔ bɛ, “Bɛkwɛ́nɛ́ bɛ́pú nɛ mɛ wáwák bɛyɨŋɨ ɛbhé bo Israɛl nɛ ɛbhé ɛkɛrákap nɛ yɛ̌chi ɛbhé Mfɔ Rom.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index