Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 25:9

9Fɛstɔs áyàŋ nyaka bo Israɛl mankɔŋ yi. Ɛ́kʉ́ abhɛp Pɔ̌l bɛ, “Ɔkɔŋ bɛ́ko Yerúsalɛm bɛ́ ntáŋ ndak anɛ arɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index