Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:1

Pɔ̌l ǎtàŋa mmʉɛt bɛsí Mfɔ Agripa

1Fɛstɔs ánáŋá nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ̀m, Agripa arɛm bɛ, “Pɔ̌l, mbák ɔbhɔ̌ŋ ɛnyɨŋ bɛ́rɛm ndu bɛ́táŋá mmʉɛt, dɛm sɛ́ngók.” Pɔ̌l abho yɛ bɛ́táŋa mmʉɛt, antɔŋ nɔkɔ nɛ awɔ́ bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index