Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:10

10Nɛ nkʉ́ nɔ amɛm ɛtɔk Yerúsalɛm. Bǒ-batí bachiǎkap báchyɛ́ mɛ bɛtaŋ bɛ́fyɛ́ bo Mandɛm amɛm ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. Nɛ mpok anɛ bárɛ́mɛ́ bɛ mángwáy bhɔ́, nka bɛ mángwáy.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index