Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:11

11Mpok nɛ mpok, nchí rɔŋ nyaka ndǔ bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt mɛnkɛm nchyɛ́ nɔkɔ bhɔ ntɛ́msi bɛkʉ bɔ mandɛm ɛbʉ́bʉ ɛ̌ti Yesu. Mbɔ̌ŋ bɛyǎ bɛběntɨ nɛ bhɔ́ kpát ndɔk nɔkɔ bɛtɔk bo báchák ndu bɛ́chyɛ́ bhɔ nɛnyok arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index