Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:12

Pɔ̌l aghati ɛnyǔ ɛ́fákárí kɛ yí ǎbhák nkoŋo Yesu

(Bk 9.1-19, 22.6-16)

12“Ɛwak ɛ́mɔ́t, nde rɔ́ŋ Damáskɔs nɛ bɛkáti ɛbhɛ́n nsɔ́rɛ́ nta bǒ batí bachiǎkap bɛchyɛ mɛ bɛtaŋ bɛ ndɔ́k nkɛ́mtí bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index