Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:13

13Mfɔ, ndu nchí rɔ́ŋ, bɛ́gháka nɛ́ntɨ́ ngósí, bɛdiɛ́rɛ́ ɛbhɛn bɛ́chá ɛbhɛn nnyɔ́mok bɛ́fú amfay bɛ́kwɛ́n bɛkap mɛ nɛ bo abhɛn mɛ́kɔ̀ nɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index