Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:14

14Bɛsɛ́ mankɛm sɛ́kwɛ́nti amɨk. Tɛ́mté wu, ngók ɛyɔŋ ɛnɛ́ ɛ́rɛ̀m ndǔ ɛyɔŋɔ́tɔk Hibru bɛ, ‘Sɔ̌l, Sɔ̌l, ndaká yí ɔ́chyɛ̀ mɛ nɛnyok? Ɔkáysí bɛ́ ɔ̌kwáy mɛ́nú nɛ mɛ? Mbák ɔ́nsɔ́t ɛkak ɔndɛp sɛtárɛ́bhɛ́ wɔ kɛ ɔ́ghòk bɛbe.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index