Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:15

15Mbɛ́p bɛ́, ‘Acha chí wɔ́ agha?’ Acha akɛmɛ mɛ bɛ, ‘Mɛ Yesu kɛ̌ ɔ́chyɛ̀ nɔ́ nɛnyok.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index