Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:16

16Kɛ faté. Mbésí wɔ bɛsí ndu bɛyap wɔ ɔ́mbák mǔbɛtok awa. Chɔŋ ɔ́mbak ntísiɛ wa, ɔ́ngati nɔkɔ bo mɛnyɨŋ ɛbhɛn ɔ́ghɔ́ fá ambi ɛchɔŋ, nɛ ɛbhɛ́n mɛ́tɔ̀ŋ chɔŋ wɔ ansɛm mpok.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index