Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:17

17Chɔŋ mbak ɛkuti ɛyɛ mpoknkɛm, nɛ bǒbhɛ bápú kway bɛkʉ wɔ yɛ̌nyɨŋ, nɛ yɛ̌ chí bo abhɛn bápú bo Israɛl. Nchí to wɔ ntá yap nɛ́nɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index