Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:18

18Mɛ́tò wɔ ɔndɔk ɔ́nɛ́nɛ́ bɔ́ amɨ́k bɛ mándɔ́ ɛjuri mankoŋo bɛdiɛ́rɛ́, nɛ bɛ mamfu ndu bɛtaŋ Satan, mánkoŋo Mandɛm ɛnyu ɛnɛ Mandɛm áfoŋori bhɔ bɛbʉ́ ɛbhap, ankʉ mámbak ndu nkwɔ bo abhɛn yi ákʉ́ bachi nyáŋá mbɔnyunɛ babhɔŋ nɛka nɛ mɛ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index