Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:19

Pɔ̌l ǎrɛ̀m ɛ̌ti bɛtɨk ɛbhi

19“Mfɔ Agripa, ndǔ Yesu áfú amfay atwɔ ntá ya ndu kɛnɔ́ amɨ́k antifú, mbɔ̌ŋ yɛ nyaka bɛ́kóŋo ɛyɔŋ ɛyi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index