Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:2

2“Mfɔ Agripa, nkáysɨ́ bɛ́ ɛrɨ ɛcha bɛ nté bɛsí ɛbhɛ ɛchɔŋ ndu bɛ́táŋa mmʉɛt ndǔ barak anɛ́ bo Israɛl bábhàt mɛ amʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index